Anlamını bilip ona göre hareket etmediği ve onu tasdik etmediği sürece bu büyük söz, ne sahibini şirk dairesinden çıkarır

20.10.2011 03:08

Anlamını bilip ona göre hareket etmediği ve onu tasdik etmediği sürece bu büyük söz, ne sahibini şirk dairesinden çıkarır, ne de ona fayda verir. Nitekim münâfıklar dilleriyle bu sözü söylü-yorlardı.Fakat îmân etmedikleri ve ona göre hareket etmedikleri için cehennemin en alt tabakasında azaba maruz kalacaklardır.

Aynı şekilde yahudiler de bu sözü söylemelerine rağmen, ona îmân etmedikleri için insanlar içerisinde en azılı kâfirler onlar olmuşlardır.

Yine bu ümmette sözleri, fiilleri ve inançlarıyla bu söze aykırı hareket ederek kabirlerde yatan ölülere ve evliyâya yalvarıp onlardan yardım istedikleri için kâfir olan nice insanlar da bu sözü söylemektedirler.Ancak bu söz onlara hiçbir fayda vermez, bu sözü söylemekle de müslüman sayılmazlar.Çünkü onlar, söyledik-leri sözlerle, yaptıkları ve inandıkları şeylerle bunu inkâr etmişlerdir.

Bazı âlimler Lâ ilâhe illallah’ın 8 şartı olduğunu belirterek ve bu şartları şu dörlükte toplamışlardır:

İlim, yakîn, ihlas, sıdk ile

                     Muhabbet, inkiyâd ve kabul ile

Buna sekizincisi ilâve edilerek inkar etmekle

                     Allah’tan başka her ilâhı

Bu dörtlük, Lâ ilâhe illallahın bütün şartlarını içermiştir ki bu şartlar şunlardır:

Birincisi: İLİM

Bunun anlamı; cehâletle bağdaşmayan ve ona aykırı olan ilim demektir. Daha önce de belirtildiği gibi, Lâ ilâhe illallah’ın anlamı; Allah Teâlâ'dan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilâh yok demektir. İnsanların Allah Teâlâ’dan başka ibâdet ettikleri bütün ilâhlar ise bâtıl ilâhlardır.

 

İkincisi: YAKÎN

Bunun anlamı; şüphe ile bağdaşmayan ve ona aykırı olan yakîn demektir. Lâ ilâhe illallah diyen kimsenin, Allah Teâlâ'dan başka hakkıyla ibâdete lâyık hiçbir ilâhın olmadığına kesin olarak inanması gerekir.

Üçüncüsü: İHLAS (Samimiyet)

Kulun bütün ibâdetlerini Rabbi olan Allah Teâlâ için ihlasla yapmasıdır.Eğer kul, bir ibâdeti peygambere, meleğe, puta, cine veya Allah Teâlâ'dan başka birisine yaparsa, Allah Teâlâ’ya ortak koşmuş olur ki Lâ ilâhe illallah’ın bu şartını yani ihlas şartını da ihlâl etmiş olur.

Dördüncüsü: SIDK (Doğruluk)

Bunun anlamı; Lâ ilâhe illallah sözünü söylerken kalbi diline, dili kalbine uyacak şekilde doğru olması demektir.Bu sözü, diliyle söyler de kalbiyle söylediği şeyin anlamına inanmazsa, kendisine hiçbir fayda vermez. Bu durumda diğer münâfıklar gibi kâfir olur.

Beşincisi: MUHABBET (Sevgi)

Bunun anlamı; Allah Teâlâ’yı sevmek demektir ki bir kimse Allah Teâlâ’yı sevmeden bu kelimeyi söylerse, İslâm dînine girmiş sayılmaz ve münâfıklar gibi kâfir olur.  


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam