Ulûhiyyet tevhidi

20.10.2011 10:40

Ulûhiyyet tevhidine gelince, bu tevhid diğer iki tevhidi  (isim ve sıfatlar tevhidi ile rubûbiyet tevhidini) de içermektedir.Ulûhiyet tevhidini gerçekleştirip ilim ve amel olarak bu hal üzere olan kimse, aynı zamanda isim ve sıfatlar tevhidi ile rubûbiyet tevhidini de gerçekleştirmiş olur.İslâm âlimleri bunun anlamını akâid ve tefsir kitaplarında açıklamışlardır.Nitekim İbn-i Cerir, İbn-i Kesir ve Beğavi gibi âlimlerin tefsir kitapları ile Abdullah b. Ahmed b. Hanbel’in “Sünneh”, İbn-i Huzeyme’nin "Tevhid" adlı kitabı ile Osman b. Dârimî’nin Bişr Mureysî’ye reddiyesi gibi eserlerde selef âlimleri bunları detaylı olarak açıklamışlardır. -Allah onlara rahmet etsin-.

Bu meseleleri kitaplarında en iyi şekilde açıklayanlardan birisi de Şeyhülislâm İbn-i Teymiyye ile öğrencisi İbn-i Kayyim’dir     -Allah ikisine de rahmet etsin-.

Yine Muhammed b. Süleyman Temimî, evlatları, öğrencileri ve ehl-i sünnetten kendilerine uyanlar gibi, hicri 12. yüzyıldan itibaren günümüze kadar olan İslâmî dâvet âlimleri bu meseleleri en iyi şekilde açıklamışlardır.

Bu konudaki en güzel eserlerden birisi, Abdurrahman b. Hasan’ın yazdığı “Fethul-Mecîd” ile Süleyman b. Abdullah b. Âl-i Şeyh’in yazdığı ve bu kitabın aslı olan “Teysîrul-Azîz” adlı kitaptır.

Yine büyük âlim Abdurrahman b. Kasım’ın yazdığı ve içerisinde Süleyman b. Abdullah b. Âl-i Şeyh gibi, hicri 12. yüzyıldaki dâvet âlimlerinin akâid ve ahkâm konularındaki fetva-larını içeren “ed-Durer'us-Seniyye” kitabının ilk ciltleri bu konuda en iyi derlenen eserlerdendir.Büyük faydalar içerdiğinden dolayı, bu ve buna benzer ehl-i sünnet âlimlerinin yazdıkları kitapların okunmasını ve gözden geçirilmesini tavsiye ederim.

Yine Süleyman b.Abdullah b.Âl-i Şeyh gibi dâvet âlimlerinin yazdıkları “Mecmuatu'r-Rasâil” adlı kitap ile Abdurrahman b. Hasan, Abdullatif b. Abdurrahman, Abdullah Ebâ Babtîn ve Süleyman b. Sehman gibi hidâyet imamları ve tevhidin yayılma-sına yardım eden âlimlerin, büyük faydalar içeren ve şüpheleri giderip o şüphelere reddiyeler veren fetvâlarının okunmasını tavsiye ederim. Allah Teâlâ onların hepsine rahmet etsin ve onları geniş cennetlerine koysun, bizi de en güzel bir şekilde onlara uyanlardan eylesin. (Âmîn)

Yine bu faydalı eserlerden birisi de, akâid ile ilgili olarak benim fetvâlarımla makâlelerimi içeren ve günümüzde basılan ve ilim talebeleri arasında “Mecmûul-Fetâvâ” olarak bilinen eserimin ilk ciltlerinin okunmasını tavsiye ederim.Allah Teâlâ bu kitapları okuyanlara faydalı kılsın. 


onlinevarWebsite counterkisi girdi toplam